Na většinu našeho zboží se vztahuje 24 měsíců záruční doby. Náležitosti jsou opět upraveny našimi obchodními podmínkami a zakládáme si na ukázkovém řešení reklamací - veškeré oprávněné reklamace vyřizujeme v co nejkratší době a bez problémů.

Pro vyřízení reklamace v co nejkratší lhůtě vyplňte kompletní formulář, který vytiskněte a zašlete společně se zbožím. Zvlášt na papír, nám sepiště podrobně o který problém se jedná – popis závady.
Lhůta na vyřízení reklamace činí 30 dnů od přijetí zboží.

Postup:  

  1. Pro vrácení zboží, reklamaci či výměnu použijte pokud možno stejný obal a výplň ve které vám zboží přišlo. Přiložte kopii faktury, popis závady, v případě náhradního dílu přiložte doklad o odborné montáži a řádně vyplněný reklamační formulář.  
  2. Informujte nás přes E-mail, že nám zasíláte reklamaci - prodej@origomoto.cz  

 

Reklamační řád   

1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.  

2. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.  

3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.  

4. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce prostřednictvím e-mailu a nebo telefonicky, a to nejdéle do 14 dnů od převzetí zboží.  

5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.  

6. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.  

7. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.  

8. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost ORIGOMOTO.cz provozující e-shop na adrese www.origomoto.cz je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.  

9. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.  

10. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním zboží spolu s kopií dokladu o nákupu zboží (faktury) na adresu:ORIGOMOTO.cz Petr Kozaňák, Jeronýmova 2528, Roudnice nad Labem 413 01. 

Upozornění:  Pokud bude reklamované zboží odeslané na dobírku, zboží nebude převzato!

Reklamační formulář ke stažení zde: